ترویج زندگی سالم در کتابخانه

ترویج زندگی سالم در کتابخانه

by Rebecca Cruz on June 21, 2013 توسط ربکا کروز در تاریخ 21 ژوئن 2013 مترجم جمشید چایانی

 

We all know the traditional library is changing. همه ما می دانیم که کتابخانه های سنتی در حال تغییر است. We are inundated with articles on makerspaces, new and innovative program ideas, and the concept of libraries as third place. ما در حال با مقالات در makerspaces، ایده های برنامه جدید و نوآورانه، و مفهوم از کتابخانه به عنوان مقام سوم هولناک است. Another great way for libraries to be involved in their communities is through providing information and programs on health, as well as creating partnerships with other organizations specializing in that field. یکی دیگر از راه بسیار خوبی برای کتابخانه ها در جوامع خود درگیر است از طریق ارائه اطلاعات و برنامه های بهداشت، و همچنین ایجاد همکاری با دیگر سازمان های متخصص در این زمینه است. Public libraries have a variety of ways to provide health information to patrons. کتابخانه های عمومی انواع راه برای ارائه اطلاعات بهداشتی به کاربران است. Some may have health databases, like Ebsco's Consumer Health Complete or Gale's Health and Wellness Resource Center . ممکن است برخی از پایگاه داده های سلامت داشته باشد، مانند EBSCO مصرفی سلامت کامل یا گیل بهداشت و مرکز منابع سلامتی . A listing of reliable websites about health is also useful for patrons. فهرستی از وب سایت های قابل اعتماد در مورد سلامت نیز برای کاربران مفید است. For one example, take a look at the Health/Medicine section of the Recommended Websites maintained by the Pikes Peak Library District (PPLD), Colorado Springs, Colo. And, of course, books, both in reference and non-fiction, are available to provide information. برای مثال، نگاهی به بهداشت و درمان / پزشکی بخش از وب سایت توصیه شده نگهداری شده توسط قله پیکس کتابخانه منطقه (PPLD)، کلرادو اسپرینگز، کلرادو و، البته، کتاب، هر دو در مرجع و غیر داستانی، در دسترس هستند به ارائه اطلاعات. Ensuring this information reaches your patrons can be done using pathfinders and community classes. اطمینان از این اطلاعات می رسد مشتریان شما می تواند با استفاده از مسیریاب ها و طبقات جامعه انجام می شود. People will be excited to know about the resources at their fingertips. مردم هیجان زده خواهد شد در مورد منابع می دانم در نوک انگشتان خود را.

Health is a broad and inclusive overarching theme that allows for a huge selection of programs to be developed. سلامتی یک موضوع فراگیر فراگیر و گسترده ای است که اجازه می دهد تا برای یک انتخاب عظیمی از برنامه های به توسعه است. Fitness instructors may be willing to teach a class at the library. مدرسان تناسب اندام ممکن است مایل به تدریس یک کلاس در کتابخانه. For example, at one PPLD location, yoga instructors-in-training volunteered to teach classes. به عنوان مثال، در یک محل PPLD، مدرسان یوگا آموزش داوطلب برای تدریس در کلاس. Nutritionists or dietitians can speak about healthy eating. متخصصان تغذیه و یا متخصصین تغذیه می توانند در مورد غذا خوردن سالم صحبت می کنند. Outdoor recreation programs that fit your community's geography and tastes can be developed. برنامه های تفریحی در فضای باز که مناسب جغرافیا جامعه خود را و سلیقه را می توان توسعه یافته است. New York Public Library has an entire Health, Fitness and Wellness topic category for their classes . کتابخانه عمومی نیویورک رده موضوع بهداشت، تناسب اندام و سلامتی کامل خود را برای کلاس . Pima County Public Library, Tucson, Az., even added registered nurses to their libraries. [1] پیما کتابخانه عمومی شهرستان، توسان، AZ، حتی پرستاران ثبت نام شده را به کتابخانه خود اضافه شده است. [1]

Partnership options for promoting health are also a possibility. گزینه های همکاری در جهت ارتقاء سلامت نیز یک احتمال است. In 2012, PPLD started working with Bonfils Blood Center to regularly hold blood drives at several libraries. PPLD در سال 2012، شروع به کار با مرکز خون Bonfils به طور منظم نگه اهدای خون در چند کتابخانه. The Ronald McDonald Caremobile parks in many of the library lots, and provides medical services to kids. رونالد مک دونالد Caremobile پارک در بسیاری از از لات کتابخانه، و به بچه ها فراهم می کند خدمات پزشکی. The library helps to promote these events to patrons and provides the space. کتابخانه کمک می کند تا به ترویج این وقایع را به مراجعان و فضای فراهم می کند. For another form of partnership, some medical groups for low income clients or those with low or no medical insurance may have an outreach department. برای شکل دیگری از مشارکت، برخی از گروه های پزشکی برای مشتریان کم درآمد و یا کسانی که با کم و یا بدون بیمه پزشکی ممکن است واحد توسعه داشته باشد. Staff from our local medical service, Peak Vista , have come to library events and set up information tables in the lobby. کارکنان از خدمات محلی ما پزشکی، قله ویستا ، به رویدادی کتابخانه آمده و جداول اطلاعات راه اندازی در لابی. They have been able to connect with new people, and inform them of the services they have available and the requirements to sign up for the program. آنها قادر به اتصال با افراد جدید، و آنها را از خدمات آنها در دسترس و مورد نیاز به ثبت نام برای این برنامه بوده است.

Library outreach at community health events can provide you with an audience for general library services, as well as health-specific information. توسعه کتابخانه در رویدادهای مربوط به بهداشت جامعه می تواند به شما را با مخاطبان برای خدمات کتابخانه طور کلی، و همچنین سلامت اطلاعات خاص ارائه می کنند. You may also be able to develop relationships with people from other service organizations who can then become a partner for other healthy endeavors. همچنین شما می توانید قادر به توسعه روابط با مردم را از دیگر سازمان های سرویس که پس از آن می تواند تبدیل به یک شریک برای دیگر تلاش های سالم باشد. Libraries are part of the greater public good. کتابخانه ها بخشی از کالای عمومی بیشتر است. Connecting people to health information can become an integral part of library services that works to make everyday life better for our patrons. اتصال مردم به اطلاعات سلامت می تواند تبدیل به بخشی جدایی ناپذیر از خدمات کتابخانه است که با این نسخهها کار به زندگی روزمره بهتر برای مشتریان ما است.

/ 0 نظر / 24 بازدید