خلاصه کتاب مستند سازی تجربیات مدیران( از دیدگاه مدیریت دانش)

خلاصه کتاب مستند سازی تجربیات مدیران( از دیدگاه مدیریت دانش)بیش از یک قرن از تشکیل سازمان های الگو گرفته شده از سازمان های غربی در کشور ما می گذرد، اما سوال اینجاست که چه تعداد از مدیران و کارکنان فعال در این سازمان ها افکار، دیدگاهها، تجارب، آموخته ها و اندوخته های تجربی و علمی خود را مکتوب و مستند نموده اند؟ چه بخشی از دانش نهفته در تغییرات مدیریتی و فرآیند آن به قلم مدیران و کارشناسان به رشته تحریر در آمده اس؟ چه بخشی از این تجارب به نسل های بعدی انتقال خواهد یافت؟ هدف این کتاب کمک به کارکنان، کارشناسان، متخصصان و به ویژه مدیران سازمان های کشور برای پی بردن به ماهیت و ارزش دانش سازمانی نهفته در زوایای تجارب آنها و نیز یاری رساندن به آنان در مسیر ثبت و مستند سازی این تجارب است.

مطالب مندرج در این کتاب نشان می دهد که فهم اهمیت مستندسازی تجارب سازمان به وسیله فهم مفهوم تجربه و فرآیند شکل گیری آن، آگاهی از دانش نهفته در تجارب و تسلط بر راهکارهای مستندسازی این تجارب میسر خواهد بود. یکی از راهکارهای مهم و کاملا کاربردی برای مستند سازی تجارب مدیران مطالعات موردی است.

مسلما مدیریت دانش سازمانی با تکیه بر مستندسازی تجارب سازمان نیاز به تایید بالاترین سطوح سازمان دارد. توجهی که نشئت گرفته از تغییر در دیدگاههای مدیران عالی و تسریع و تسری این تغییر دیدگاه در کلیه زنجیره ارزش سازمان است.

این توجه می تواند با ابزاری همانند اختصاص بودجه و زمان کافی برای طراحی و اجرای استراتژی های مدیریت دانش سازمانی( از جمله مستندسازی تجارب مدیران در قالب مطالعات موردی)، ارائه آموزش ها و تشویق های لازم به اعضای سازمان و سایر حمایت های فکری و عملی نشان داده شود.

برگزاری گردهمایی ها و برنامه های آموزشی در زمینه مدیریت دانش، مفاهیم، نقش، اهمیت و کاربردهای آن در سازمان، ایجاد فرصت های آموزشی برای مدیران و کارشناسان سازمان به منظور آموختن شیوه های مختلف مستندسازی تجارب سازمانی به ویژه برگزاری دوره های آموزشی ویژه مورد نویسی، توجه بیشتر به تجربه داران سازمان و فراهم نمودن شرایط ملاقات و تبادل نظر فردی و گروهی اعضای سازمان، می تواند آرام آرام فضای سازمان را به سوی حفظ و تقویت دانش و تجارب و در واقع یادگیرنده شدن سوق دهد.

----------------------

جعفری مقدم، سعید.(۱۳۸۳). مستند سازی تجربیات مدیران ( از دیدگاه مدیریت دانش). تهران: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

/ 0 نظر / 322 بازدید