کتابدار نمونه

آیین نامه انتخاب کتابدار نمونه

هیأت امناء در جلسه مورخ 4/6/1385 بنا به پیشنهاد شماره 8426/11/ ک ن مورخ 24/5/1385 دبیرکل و در اجرای ماده 3 قانون تأسیس ونحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب 17/12/1382 مجلس شورای اسلامی و به منظور تحقق هرچه مطلوب‌تر اهداف مندرج در ماده 6 آیین‌نامه اجرایی آن, آیین‌نامه انتخاب کتابدار نمونه در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور را به شرح ذیل تصویب کرد:

مقدمه: کتابخانه‌ها به عنوان نمادی از گنجینه فرهنگ مکتوب کشور از مهم‌ترین مراکز انتقال فرهنگ و اطلاع‌رسانی به شمار می‌روند. حفظ و نگهداشت خزاین علمی و دسترس‌پذیر ساختن مواد و منابع اطلاعاتی آن جز توسط کتابدارانی متخصص, متعهد, دلسوز وآشنا به مبانی اعتلای فرهنگ میسر نمی‌باشد. لذا بایسته است به پاس این خدمات ارزنده از کتابداران کتابخانه‌های عمومی تجلیل به عمل آید. بدین منظور اجرای آیین‌نامه انتخاب کتابدار نمونه در تحقق این هدف گامی مؤثر است.

فصل اول: مفاهیم, تعاریف و کلیات:

ماده 1- نشانه‌ها: در این آیین‌نامه نشانه‌های زیر به جای عبارات روبروی آنها به کار رفته است:

1-1- نهاد: منظور نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است;

1-2- دبیرکل: دبیرکل هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور است;

1-3- آیین‌نامه: آیین‌نامه انتخاب کتابدار نمونه در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است;

1-4- ستاد مرکزی: ستاد انتخاب نهایی کتابداران نمونه کشور مستقر در دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور است;

1-5- ستاد استان: ستاد انتخاب و معرفی کتابداران نمونه استان مستقر در دبیرخانه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان مربوطه است;

1-6- ستاد شهرستان: ستاد انتخاب و معرفی کتابدار یا کتابداران نمونه حوزه شهرستان متبوع مستقر در دبیرخانه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان مربوطه است.

ماده 2- تعاریف:

2-1- کتابدار: در این آیین‌نامه به کسی اطلاق می‌شود که به صورت رسمی, پیمانی یا قراردادی با سمت کتابدار یا مسؤول در کتابخانه‌های عمومی نهاد اشتغال دارد;

تبصره- کتابداران رسمی مأمور به نهاد و شاغل در کتابخانه‌های عمومی کشور نیز مشمول این آیین‌نامه می‌شوند;

2-2- آزمون علمی: آزمون علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی که توسط نهاد هر سال یا حسب مورد در مقاطع زمانی بنا به تشخیص نهاد طی تشریفات ویژه به صورت متمرکز در سراسر کشور (مراکز استانها) در روز خاصی برگزار می‌شود;

2-3- مناطق محروم: مناطقی است که توسط مراجع ذیربط مشخص شده است;

2-4- ایثارگری, جانبازی و آزادگی: حضور داوطلبانه در جبهه‌های دفاع مقدس به عنوان رزمنده, معلولیت در اثر صدمات و آسیب‌دیدگی میدان رزم دوران دفاع مقدس و اسارت در زندانهای رژیم تجاوزگر بعثی عراق.

ماده 3- اهداف:

3-1- تقدیر و تکریم کتابداران نمونه به پاس خدمات ارزنده‌ای که در امر گسترش خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی و اعتلای فرهنگ عمومی در کتابخانه‌های عمومی کشور انجام داده‌اند;

3-2- ایجاد انگیزه و تلاش در عرصه رقابتی سالم به منظور ارتقای سطح علمی, عملی و مهارت‌های فردی و گروهی کتابداران;

3-3- ایجاد حس مسؤولیت توأم با رعایت موازین اسلامی در برابر انجام وظایف محوله;

3-4- تقویت, ترغیب و تشویق به تحقیق و پژوهش و نوآوری کتابداران کتابخانه‌های عمومی کشور;

3-5- رشد و تعالی اخلاق حرفه‌ای کتابداران.

مقررات کلی:

ماده 4- نیروهای غیرکتابدار شاغل در نهاد از جمله مدیران, کارشناسان, کارمندان و کارکنان خدماتی اعم از حوزة صف و ستاد شامل مرکز, استان و شهرستان مشمول این آیین‌نامه نمی‌شوند. (آیین‌نامه مربوطه توسط هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور جداگانه به تصویب خواهد رسید);

تبصره 1- مطابق بند 1 ماده 2 منظور از کتابداران صرفنظر از رشتة تحصیلی و پست سازمانی آنان, کسانی هستند که در کتابخانه‌های عمومی نهاد بطور تمام وقت در شغل کتابداری اشتغال دارند;

تبصره 2- حداقل زمان خدمت در کتابخانه عمومی برای کتابداران مشمول این آیین‌نامه اشتغال سه سال متوالی, بدون وقفه و تمام وقت در کتابخانه‌های عمومی نهاد است.

ماده 5- کتابداران نمونه هر سال در ایام برگزاری هفته کتاب معرفی و از آنان قدردانی می‌شود;

تبصره 1- از کتابداران نمونه استان و شهرستان توسط انجمن متبوع تقدیر می‌گردد;

تبصره 2- لوح تقدیر کتابداران نمونه کشوری با امضای دبیرکل, کتابداران نمونه استانی با امضای استاندار و کتابداران نمونه شهرستان با امضای (فرماندار) اعطا می‌شود.

ماده 6- انتخاب مجدد کتابدار نمونه در سطح کشور تا 10 سال, در سطح استان تا 5 سال و در سطح شهرستان تا 3 سال مجاز نمی‌باشد.

ماده 7- انتخاب کتابدارانی که به علت ارتکاب تخلف اداری محکوم شده‌اند تا 2 سال پس از محکومیت مجاز نمی‌باشد;

تبصره- کتابدارانی که پرونده آنان به علت تخلف اداری تحت رسیدگی است تا تعیین تکلیف و صدور رأی مشمول این آیین‌نامه نمی‌شوند.

فصل دوم: ضوابط عام و خاص:

ضوابط عام:

ماده 8- سنوات خدمت: سابقه خدمت به ازای هر سال از10 سال اول خدمت 75/0 امتیاز (حداکثر 5/7 امتیاز) هر سال از 10 سال دوم خدمت 5/0 امتیاز (حداکثر 5 امتیاز) و هر سال از 10 سال سوم خدمت 25/0 امتیاز (حداکثر 5/2 امتیاز) محاسبه می‌گردد;

تبصره- سنوات خدمت کتابداران قراردادی, پیمانی و رسمی نهاد از مجموع سنوات حق بیمه ایشان که توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قبل از قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی مصوب 17/12/82 مجلس شورای اسلامی یا مدیریت امور کتابخانه‌های عمومی استان پرداخت گردیده است محاسبه می‌شود.

ماده 9- ارزشیابی: کسب حداقل 70 امتیاز از فرم ارزشیابی ملاک محاسبه خواهد بود و به ازای هر امتیاز بیشتر از 70 امتیاز 5/0 نمره افزوده می‌گردد.

ماده 10- مدرک تحصیلی: مبنای محاسبه امتیاز آخرین مدرک تحصیلی بر اساس جدول ذیل است:

 

دیپلم 12

فوق‌دیپلم 14

لیسانس 16

فوق‌لیسانس 18

دکتری 20 امتیاز

 

تبصره 1- امتیاز مدرک تحصیلی حوزوی بر اساس معادل مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم, تحقیقات و فناوری محاسبه می‌شود;

تبصره 2- مبنای محاسبه مدرک تحصیلی جانبازان و آزادگان دفاع مقدس بر اساس آخرین حکم استخدامی ایشان محاسبه می‌شود;

تبصره 3- کتابداران دانش آموخته علوم کتابداری و اطلاع رسانی از 2 امتیاز فوق العاده مدرک تحصیلی بهره مند می شوند;

تبصره 4- کتابدارانی که فارغ التحصیل مقاطع عالی می باشند ولی هنوز مدرک تحصیلی در حکم کارگزینی ایشان لحاظ نگردیده است از امتیاز آخرین مدرک تحصیلی بهره‌مند می شوند;

تبصره 5-: کتابدارانی که رشته آخرین مدرک تحصیلی آنان علوم کتابداری و اطلاع رسانی نمی باشد و رشته مدرک تحصیلی مقاطع قبلی آنان علوم کتابداری و اطلاع رسانی است از امتیاز تبصره 3 بهره مند می شوند .

ماده 11- آزمون علمی : شرکت در آزمون علمی الزامی است و کسب حداقل 60 امتیاز ملاک محاسبه می‌باشد و به ازای هر نمره مازاد 5/. امتیاز و حداکثر تا 20 امتیاز دیگر محاسبه و افزوده می شود .

ضوابط خاص :

ماده 12- ایثارگری , جانبازی و آزادگی:

12-1- حضور داوطلبانه در جبهه های دفاع مقدس به صورت رزمنده به ازای هر ماه یک امتیاز حداکثر 10 امتیاز;

12-2- کسب درجات جانبازی به ازای هر 5% جانبازی یک امتیاز حداکثر 10 امتیاز;

12-3- آزادگان از 20 امتیاز بهره مند می شوند;

12-4- وابستگی درجه یک (پدر, مادر, همسر, فرزند) برای خانواده‌های محترم شهداء و مفقودین 5 امتیاز.

ماده 13- خدمت در مناطق محروم:

13-1- امتیاز خدمت برای افراد غیر بومی به ازای هر سال خدمت 2 امتیاز و حداکثر 20 امتیاز محاسبه می­شود;

13-2- امتیاز خدمت برای افراد بومی به ازای هر سال خدمت یک امتیاز و حداکثر 10 امتیاز محاسبه می­شود ;

13-3- متعهدین خدمت در مناطق محروم کشور در ازای مدت تعهد در صورت غیر بومی بودن از نصف امتیاز بند 1 و در صورت بومی بودن از نصف امتیاز بند 2 بهره مند می شوند;

تبصره- کتابدارانی که خدمت زیر پرچم را به عنوان سرباز کتابدار انجام داده اند از 2 امتیاز بهره مند می شوند.

ماده 14- تشویقات: مجموع امتیاز تشویقی برابر جدول ذیل و حداکثر تا 25 امتیاز محاسبه می شود :

 

وزیر

دبیرکل

استاندار

فرماندار

مدیر امور کتابخانه های عمومی استان

بخشدار

10

8

5

4

4

3

 

تبصره - دریافت تشویق نامه از مقام معظم رهبری 25 امتیاز و رئیس‌جمهوری حداکثر 15 امتیاز محاسبه می­شود;

ماده 15- تدریس: امتیاز مربوط به تدریس برابر جدول ذیل و حداکثر تا 20 امتیاز محاسبه می شود:

 

تدریس در دوره های ضمن خدمت برای کتابداران

5

تدریس در مقطع کاردانی رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی

10

تدریس در مقطع کارشناسی رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی

15

تدریس در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی

20

 

تبصره 1- سوابق تدریس کتابدارانی که صرفاً دروس تخصصی , اصلی و پایه رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی را تدریس کرده اند , لحاظ می گردد ;

تبصره 2- ارایه گواهی تدریس از مراکز آموزشی معتبر الزامی است .

ماده 16- دوره های آموزشی طی شده: گذراندن دوره های ضروری آموزشی ضمن خدمت با ارایه گواهینامه معتبر از واحد آموزشی مربوطه که به ازای هر 30 ساعت 5/1 امتیاز و حداکثر 20 امتیاز محاسبه می گردد ;

تبصره 1- ارایه گواهینامه های مهارتی از مؤسسات غیر انتقاعی آموزشی و فنی مرتبط با حوزه شغلی به ازای هر 30 ساعت 5 امتیاز و حداکثر 15 امتیاز محاسبه می شود ;

تبصره 2- چنانچه ارایه گواهینامه مهارتی دال برگذراندن سطوح مهارتی چون مقدماتی , میانه و پیشرفته باشد به ازای هر سطح 5 امتیاز محاسبه می گردد ;

ماده 17- سوابق پژوهشی: حداکثر امتیازتحقیق ، پژوهش و نوآوری 40 امتیاز محاسبه می شود:

17-1- تالیف کتاب یا مقاله منتشر شده: به ازای هر عنوان کتاب تالیفی 10 امتیاز و حداکثر 20 امتیاز و به ازای هر عنوان مقاله تالیفی که در مجلات معتبر علمی به چاپ رسیده باشد 5 امتیاز و حداکثر 10 امتیاز;

تبصره - ارزیابی کتاب در کمیته علمی که افراد آن توسط دبیرکل تعیین می‌شود مورد تأیید قرار می‌گیرد.

17-2- ترجمه کتاب یا مقاله منتشر شده : به ازای هر عنوان کتاب ترجمه شده 10 امتیاز و حداکثر 20 امتیاز و به ازای هر عنوان مقاله ترجمه شده 5 امتیاز و حداکثر 10 امتیاز;

17-3- طرح ها: طرح های ارایه شده در زمینه علوم کتابداری و اطلاع­رسانی که ثبت و تأیید آن از سوی مرجع ذیربط اعلام شده است,‌ خواه طرح اجرایی و عملی گردیده و نتایج آن حاصل شده است و یا در دست اجرا باشد , امتیاز هر طرح 10 امتیاز و حداکثر تا 20 امتیاز محاسبه می گردد ;

17-4- شرکت در کنفرانس ها و سمینار ها: شرکت رسمی در کنفرانس ها و سمینار های معتبر علمی  داخلی و بین المللی با ارایه مقاله و پذیرش آن به ازای هر سمینار 2 امتیاز و حداکثر 10 امتیاز محاسبه می شود ;

17-5- پیشنهادها: پیشنهادهای ارایه شده مورد تصویب از سوی مراجع رسمی ذیربط به ازای هر پیشنهاد 1 امتیاز و حداکثر 5 امتیاز محاسبه می شود ;

تبصره- مجموع امتیازات بندهای 1 تا 5 سوابق پژوهشی حداکثر 40 امتیاز محاسبه می شود .

ماده 18- تلاشهای شغلی:

18-1- انجام و مشارکت در فعالیت های فوق برنامه (خدمات جنبی) کتابخانه به منظور جلب و جذب بیشتر اعضا و مراجعین به ازای هر عنوان فعالیت 3 امتیاز و حداکثر 15 امتیاز محاسبه می شود؛

18-2- ایجاد ارتباط فعال با نهادهای اجتماعی , اقتصادی و فرهنگی جامعه به ویژه در راستای تحقق اهداف انجمن کتابخانه های عمومی متبوع حداکثر 5 امتیاز؛

18-3- جلب و جذب کمک ها و مشارکت های مردمی و خیرین به منظور رفع مشکلات مادی و معنوی کتابخانه حداکثر 15 امتیاز محاسبه می شود؛

18-4- رضایت مراجعین و اعضای کتابخانه در راستای تکریم ارباب رجوع از نحوه عملکرد کتابدار با توجه به تمهیدات قائل شده در خصوص نظرسنجی از ارباب رجوع تا حداکثر 15 امتیاز محاسبه می شود.

ماده 19- کسب مقام های بین المللی , استانی و شهرستانی :

19-1- ارایه آثار هنری با گواهی معتبر از مراجع ذیصلاح و تأئید مدیر امور کتابخانه های عمومی استان تا حداکثر 10 امتیاز برابر جدول ذیل محاسبه می شود:

 

بین المللی

کشوری

استانی

شهرستانی

10

8

6

4

 

19-2-کسب مقام در مسابقات , جشنواره ها و آزمون های علمی با ارایه گواهی از مرجع برگزار کننده برابر جدول ذیل حداکثر تا 30 امتیاز محاسبه می‌شود:

 

مقام

اول

دوم

سوم

سطح

بین المللی (1)

30

25

20

کشوری (2)

20

15

10

استانی (3)

10

8

6

شهرستانی (4)

5

4

3

 

تبصره 1- تشویق نامه‌هایی که مترتب به کسب مقام در سطوح بین‌المللی و کشوری است وبه کتابداران اعطاء می‌شود, علاوه بر محاسبه امتیاز بند 2 ماده 19 مشمول مفاد ماده 14 آیین‌نامه می‌شود و چنانچه در این خصوص از سوی دو یا چند مقام اعطا گردد, امتیاز مربوط به بالاترین مقام محاسبه می‌شود.

تبصره 2- مدارک لازم برای تشخیص و نیز مصادیق تلاشهای مشمول مواد 18 و 19 می‌بایست مورد تأیید مدیر امور کتابخانه‌های عمومی استان قرار گیرد.

فصل سوم: شرح وظایف و ترکیب ستادها:

ماده 20- ستاد شهرستان مطابق جدول امتیازبندی (ویژه شهرستان) , مدارک کلیه کتابداران مشمول آیین‌نامه را بررسی می نماید. به ازای هر ده نفر کتابدار, یک نفر برگزیده شهرستان معرفی می شود. مدارک مستند کتابدار یا کتابداران برگزیده شهرستان به ستاد استان ارسال می شود;

تبصره- ترکیب اعضای ستاد شهرستان به قرار زیر تعیین می‌گردد:

الف) رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان;

ب) یک نفر کتابدار بانو ترجیحاً کارشناس به انتخاب مدیر امور کتابخانه‌های عمومی استان;

پ) یک نفر کتابدار مرد ترجیحاً کارشناس به انتخاب مدیر امور کتابخانه‌های عمومی استان.

ماده 21- ستاد استان مطابق جدول امتیاز بندی (ویژه استان) , مدارک مستند کتابدار یا کتابداران برگزیده شهرستان را بررسی و مدارک مستند حداکثر 5 نفر کتابدار برگزیده استان را به ستاد مرکزی ارسال می نماید;

تبصره- ترکیب اعضای ستاد استان به قرار زیر تعیین می‌گردد:

الف) مدیر امور کتابخانه‌های عمومی استان (رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان);

ب) معاون مدیر در امور کتابخانه‌ها;

پ) یک نفر کارشناس منتخب مدیر استان, ترجیحاً کتابدار.

ماده 22- مدارک مستند کتابداران برگزیده استانها در ستاد مرکزی مطابق جدول امتیازبندی (ویژه مرکز) بررسی و حداکثر 5 نفر کتابدار برگزیده به عنوان کتابد

/ 2 نظر / 21 بازدید
میلاد

ین آقای نوابی کتابدار کتابخانه عمومی .... زور بهش داره کار کنه هر وقت من می رم کتابخانه کتاب بیارم منه بدبخت رو می گیره کار تمام کارهای کتابخانه رو به دست من انجام می ده مثل مهر زدن کتاب ها برداشتن کتابها وگذاشتن آنها در داخل قفسه برحسب شماره دیویی ثبت نام وصدور کارت عضویت آخه به من چه پس خودش اونجا چه کاره ست فقط از زیر کار در بره یه حقوق مفتی بگیره بخوره این حرامه[ناراحت][گریه][عصبانی][تعجب]

میلاد

این نوابی رو به عنوان کتابدار نمونه انتخاب کنید[خنده][تعجب] چون هر وقت میریم برا کتاب یا کتاب بمون نمی ده زور به هش داره کار کنه یا می گیرمون کار تابمون کتاب بده فقط از کار فرار کنه پول مفتی بگیره بخوره[تعجب][گریه][عصبانی]