آیین نامه اجرایی قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه­های عمومی کشور

 

آیین نامه اجرایی قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه­های عمومی کشور

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/9/1383 بنا به پیشنهاد شماره 10077/1 مورخ 25/4/1383 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (14) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه­های عمومی کشور (مصوب 1382)  آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین­نامه اجرایی قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه­های عمومی کشور

 ماده1- عبارات زیر در این آیین نامه در معانی مشروح مربوطه به کار می روند :

الف– قانون: قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی _ مصوب1382.

ب– هیئت امنا : هیئت امنای کتابخانه های عمومی کشور.

ج– انجمن استان : انجمن کتابخانه های عمومی استان.

د- انجمن شهرستان : انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان.

ﻫ- انجمن شهر : انجمن کتابخانه های عمومی شهر.

 ماده2- کتابخانه­های عمومی، نهادی فرهنگی است که با مجموعه­ای منظم از منابع مکتوب و مضبوط در اشکال مختلف به منظور برآورده ساختن نیازهای اطلاعاتی، علمی، پژوهشی، آموزشی، تفریحی و غنی­سازی اوقات فراغت عموم افراد جامعه قطع نظر از سن، نژاد، جنسیت، مذهب، ملیت، زبان یا موقعیت اجتماعی آنها، به ارایه خدمات کتابداری و اطلاع رسانی می­پردازد.

 ماده٣– کتابخانه های عمومی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی دارای ارکان زیر است :

الف– هیئت امنا.

ب– انجمن ها.

ج– دبیرخانه ها.

 ماده۴– جلسات عادی هیئت امنا هر سه ماه یک بار با دعوت رسمی دبیرکل هیئت امنا تشکیل می­شود.

تبصره١- جلسات فوق­العاده بنا به ضرورت و تشخیص رییس هیئت امنا یا به پیشنهاد دبیرکل یا سه نفر از اعضای هیئت امنا و تأیید رییس هیئت امنا و با دعوت دبیرکل برگزار می­شود.

تبصره٢- دعوتنامه باید با دستور جلسه مشخص و حداقل ده روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه، برای اعضای هیئت امنا ارسال شود مگر آنکه دستور و وقت جلسه بعدی در همان جلسه توسط اعضای حاضر تعیین شود یا فوریت آن را رییس­هیئت امنا تشخیص و اعلام نماید .

تبصره۳- جلسات هیئت امنا با حضور حداقل هفت نفر اعضا رسمیت می­یابد و تصمیمات آن با پنج رأی موافق معتبر است . خلاصه و اهم مذاکرات و مصوبات جلسه ، ثبت و صورتجلسات تهیه شده در دبیرخانه نگهداری می­شود.

تبصره۴- چنانچه هر یک از اعضای موضوع بندهای «د» و «و» ماده (٢) قانون، در سه جلسه متوالی هیئت امنا بدون عذر موجه غیبت نماید، عضویت او سلب و جایگزین وی به ترتیب مقرر در قانون انتخاب خواهد شد. تشخیص عذر موجه با هیئت امنا است .

 ماده 5- هیئت امنا مجاز است در تدوین دستورالعمل­های مورد نیاز در زمینه­های اداری و مالی موضوع بند «د» ماده (۳ ) قانون، چگونگی واگذاری حق بهره­برداری از فضا و مکان کتابخانه­ها و چگونگی اخذ وام یا استفاده از تسهیلات بانکی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشخص نماید.

 ماده ۶ – هیئت امنا می­تواند نسبت به تقدیر مادی و معنوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که در زمینه تأمین، ساخت، تجهیز، توسعه، اداره کتابخانه­های عمومی و ارایه خدمات کتابداری و اطلاع­رسانی خدمات برجسته­ای ارایه نموده­اند، به ویژه شوراهای اسلامی شهر و شهردارانی که در حسن اجرای مواد (6) و(12) قانون و ماده (17) این آیین­نامه، مساعدت خاص نموده­اند، اقدام نماید.

 ماده٧– دبیرکل هیئت امنا مسؤولیت اداره کلیه امور دبیرخانه هیئت امنا و اجرای وظایف مندرج در قانون و این آیین­نامه و مصوبات هیئت امنا و نمایندگی دبیرخانه هیئت امنا، دبیرخانه انجمن­ها و کتابخانه­ها در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی، داخلی و بین­المللی، مراجع قضایی و حل اختلاف (اختصاصی یا عمومی)، حق طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط با حق استفاده از وکلای دادگستری یا کارشناسان حقوقی شاغل در دبیرخانه یا کتابخانه­ها را با حق توکیل به غیر دارد.

تبصره- دبیرکل می­تواند برخی از اختیارات خود را به مسؤولیت خود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به هریک از کارکنان تفویض نماید.

 ماده٨– در شهرستان­هایی که فاقد اداره فرهنگ وارشاد اسلامی هستند، نماینده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به عنوان عضو و دبیر انجمن شهرستان منصوب می­شود.

 ماده9- انجمن استان دارای وظایف و اختیارات زیر است که با هماهنگی دبیرخانه هیئت امنا نسبت به تحقق کامل آنها اقدام خواهد کرد:

الف- پیگیری و انجام مصوبات هیئت امنا و ارایه گزارش­های لازم در وقت مقرر به دبیرخانه هیئت امنا.

ب- تشکیل دبیرخانه انجمن استان طبق ضوابط مربوط، نظارت بر حسن اداره آن و همکاری با واحدهای استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط و دبیرخانه هیئت امنا.

ج– نظارت کامل برحسن اجرای قانون، این آیین‌‌نامه و مصوبات هیئت امنا در حوزه استان .

د– برگزاری منظم جلسات_ حداقل هردوماه ِیک بار _ درسطح انجمن استان و نیز برگزاری جلسات هماهنگی با انجمن­های شهرستان­های استان جهت تأمین نیازهای انجمن­ها و دبیرخانه­های مربوط و حل و فصل مسائل و مشکلات آنها و ارسال گزارش به دبیرخانه هیئت امنا.

ﻫ– دریافت و بررسی گزارش عملکرد و صورت­های مالی و تراز سالانه و برنامه و بودجه پیشنهادی انجمن های شهرستان­های تحت پوشش حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال و ارایه جمع بندی حاصل به انضمام گزارش عملکرد خود به دبیرخانه هیئت امنا حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال.

و- بررسی برنامه و بودجه پیشنهادی انجمن هر شهرستان با حضور اعضای آن انجمن و ارایه نتایج حاصل به دبیرخانه هیئت امنا برای تصویب توسط هیئت امنا. در صورت عدم حصول توافق، در مواردی که اختلاف نظر وجود دارد، انجمن استان باید ضمن امانت­داری کامل نسبت به نظر انجمن شهرستان، نظر مستند و مستدل خود را همراه پیشنهادات اصلاحی، مکتوب نموده و به هیئت امنا ارایه نماید.

ز- به منظور رفع پاره­ای محرومیت­ها و توزیع عادلانه منــابع، انجمــن استـان می­تواند بخشی از درآمد مازاد بر برنامه و بودجه سالانه انجمن شهرستان، شهر، بخش و روستا (در صورت تشکیل) را با رضایت آنها و در صورت انطباق با نظر هدیه دهنده، کمک­کننده، وقف­نامه و متولی وقف (در مواردی که درآمد ناشی از موقوفات باشد) در سایر نقاط استان منحصراً صرف هزینه­های ساخت، تکمیل، توسعه و تجهیز کتابخانه­ها نماید.

ح– اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور در حدود اختیارات و وظایف محول شده با امضای ثابت رییس دبیرخانه انجمن استان به عنوان خزانه دار و امضای دبیر انجمن یا یکی از اعضای انجمن به انتخاب انجمن و مهر انجمن ذی ربط معتبر است.

ط- انجام سایر امور ارجاعی توسط دبیرخانه هیئت امنا با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

 ماده10- سال مالی انجمن­ها از اول فروردین هرسال شروع و در آخر اسفند همان سال پایان می­یابد.

 ماده 11- به منظور تحقق کامل مفاد (12) قانون و تبصره آن، انجمن­ها مکلف هستند بر اساس بررسی دقیق کارشناسی، اراضی، ابنیه و فضاهای مناسب برای کتابخانه­های عمومی را شناسایی و طرح­های پیشنهادی را پس از تصویب انجمن استان برابر ضوابط و استانداردهای مصوب هیئت امنا به مراجع مندرج در ماده و تبصره یاد شده ابلاغ نمایند.

 ماده12- جلسات انجمن­ها حداقل دو ماه یک بار تشکیل می­شود و با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه را با رأی موافق نصف به علاوه یک اعضای حاضر در جلسه دارای اعتبار و لازم­الاجرا است.

 ماده13- رییس دبیرخانه انجمن در صورتی که عضو انجمن نباشد، بدون داشتن حق رأی در جلسات انجمن شرکت می­کند.

 ماده14- انجمن شهر در برابر انجمن شهرستان و انجمن شهرستان در برابر انجمن استان در محدوده اختیارات قانونی، مسؤولیت دارند و باید پاسخگوی عملکرد حوزه فعالیت خود باشند.

 

ماده15- کلیه امور اجرایی و اداری کتابخانه­های عمومی و انجمن­ها در استان بر اساس دستورالعمل­های مصوب هیئت امنا و از طریق رییس دبیرخانه انجمن استان که به وسیله دبیرکل منصوب می­شود، انجام خواهد شد.

 ماده16- اعتباراتی که برای تأمین منابع مالی کتابخانه­های عمومی، همه ساله در بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان کمک منظور می­شود، طبق مقررات و ضوابط خاص کتابخانه های عمومی جهت ساخت، تکمیل و تجهیز، سازماندهی، توسعه منابع انسانی، مدیریت کتابخانه­ها، هزینه­های اداری حوزه ستادی و دبیرخانه انجمن­ها به مصرف می­رسد.

 ماده17- در اجرای ماده (6) قانون، شهرداری­ها مکلفند حداکثر تا پایان وقت اداری روز پانزدهم هر ماه، نیم درصد (5/0%) از کل درآمد ماه قبل خود را به صورت علی­الحساب به حسابی که انجمن کتابخانه­های عمومی شهر مربوط معرفی کرده است، واریز نمایند و نسخه­ای از رسید بانکی به همراه نسخه ای از آمار درآمدهای وصولی تهیه شده براساس صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که در مقاطع شش ماهه به تأیید شوای اسلامی شهر می­رسد، به انجمن شهر تحویل دهند. تسویه حساب قطعی سالانه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب نهایی صورت جامع درآمدها توسط شورای اسلامی شهر، به عمل خواهد آمد.

تبصره- شهردار در حوزه مسؤولیت خود نسبت به اجرای این ماده و تأدیه کامل سهم کتابخانه ها مسؤول است.

 ماده 18- به منظور تحقق عدالت اجتماعی در قلمرو فعالیت کتابخانه های عمومی و عرضه عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی، هیئت امنا منابع مالی در اختیار را با اولویت نقاط محروم در برنامه­ها و بودجه مصوب هزینه می­کند.

 ماده 19- کلیه اموال منقول متعلق به وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی که در اختیار کتابخانه­های عمومی قرار دارند به نهاد کتابخانه­های عمومی واگذار می­شوند.

 ماده 20- حق استفاده از اموال­غیرمنقول متعلق به وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی که تا زمان تصویب این آیین­نامه در اختیار کتابخانه­های عمومی قرار گرفته است یا حسب نیاز کتابخانه ها به درخواست هیئت امنا و با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط قرار خواهد گرفت، تا زمان رفع نیاز و اعلام آن توسط هیئت امنا، به نهاد کتابخانه­های عمومی واگذار می­شود و مالکیت دولت بر این گونه اموال به قوت خود باقی است.

تبصره- پروژه­های نیمه­تمام کتابخانه­های عمومی پس از تکمیل برای بهره­برداری در اختیار نهاد کتابخانه­های عمومی قرار خواهند گرفت.

                                                معاون اول رییس جمهور – محمدرضا عارف

 

/ 0 نظر / 90 بازدید