علم اطلاعات و دانش شناسی

کتابداری - انجمن کتابداران - آموزش کتابداری - اخبار فرهنگی و کتابداری

اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺘﺎﺑﺪاران اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

a.afshar@hamadanpl.ir
ﻋﻠﯿﻤﺮاد اﻓﺸﺎر

a.amraei@hamadanpl.ir
ﻋﻠﯽ ﻋﻤﺮاﺋﯽ

a.ansari@hamadanpl.ir
اﻋﻈﻢ اﻧﺼﺎری

a.bakhtiari@hamadanpl.ir
ﻋﺒﺎس ﺑﺨﺘﯿﺎری

a.karimi@hamadanpl.ir
ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻋﻠﯽ آﺑﺎدی
۵
a.mehraban@hamadanpl.ir
اﻣﯿﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎن
۶
a.moayeri@hamadanpl.ir
اﻋﯿﺎﻧﻌﻠﯽ ﻣﻌﯿﺮی

a.musavi@hamadanpl.ir
اﻋﻈﻢ اﻟﺴﺎدات ﻣﻮﺳﻮی
٨
a.naderi@hamadanpl.ir
ﻋﻠﯽ ﻧﺎدری

a.naghavi@hamadanpl.ir
اﻗﺪس ﻧﻘﻮی

a.rabbani@hamadanpl.ir
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮرﺑﺎﻧﯽ

a.rabiei@hamadanpl.ir
ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ رﺑﯿﻌﯽ

a.rasuli@hamadanpl.ir
آﺳﯿﻪ رﺳﻮﻟﯽ

a.rezaei@hamadanpl.ir
اﻋﻈﻢ رﺿﺎﯾﯽ اﻟﻤﺎس

a.saadati@hamadanpl.ir
ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﻤﺪ ﺳﻌﺎدﺗﯽ

a.shamsi@hamadanpl.ir
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺷﻤﺴﯽ

a.tavakkoli@hamadanpl.ir
ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮﺗﻮﮐﻠﯽ ﺗﺒﺎر
١٧
b.bakhtiari@hamadanpl.ir
ﺑﻬﺎرک ﺑﺨﺘﯿﺎری
١٨
b.sadati@hamadanpl.ir
ﺑﻬﺎره ﺳﺎداﺗﯽ

e.fariadras@hamadanpl.ir
اﻟﻬﺎم ﻓﺮﯾﺎد رس

e.rezvani@hamadanpl.ir
اﻟﻬﺎم رﺿﻮاﻧﯽ ﺟﻼل

f.babaali@hamadanpl.ir
ﻓﺎﻃﻤﻪﺑﺎﺑﺎﻋﻠﯽ

f.dolati@hamadanpl.ir
ﻓﺮﺷﺘﻪ دوﻟﺘﯽ

f.emani@hamadanpl.ir
ﻓﺎﻃﻤﻪ اﯾﻤﺎﻧﯽ
٢۴
f.latifi@hamadanpl.ir
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻟﻄﯿﻔﯽ
٢۵
f.piri@hamadanpl.ir
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﭘﯿﺮی
٢۶ردﯾﻒ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﺘﺎﺑﺪاران ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
f.rastegari@hamadanpl.ir
ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺳﺘﮕﺎری

f.yaghmuri@hamadanpl.ir
ﻓﺎﺋﺰه ﯾﻘﻤﻮری

g.alvandi@hamadanpl.ir
ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ اﻟﻮﻧﺪی
٢٩
g.gudarzi@hamadanpl.ir
ﻗﺎﺳﻢ ﮔﻮدرزی
٣٠
h.afsharpur@hamadanpl.ir
ﺣﺪﯾﺚ اﻓﺸﺎر ﭘﻮر ﺑﺎﻏﺨﺎﻧﯽ

h.ahmadi@hamadanpl.ir
ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪی

h.beigi@hamadanpl.ir
ﻫﺎﺟﺮﺑﯿﮕﯽ

h.mohammadi@hamadanpl.ir
ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪی ﻋﺒﯿﺮ

h.nasiri@hamadanpl.ir
ﺣﻤﯿﺪ ﻧﺼﯿﺮی

j.chayani@hamadanpl.ir
ﺟﻤﺸﯿﺪ ﭼﺎﯾﺎﻧﯽ

j.eslahi@hamadanpl.ir
ﺟﻼل اﺻﻼﺣﯽ

j.moeni@hamadanpl.ir
ﺳﯿﺪ ﺟﻮادﻣﻌﯿﻨﯽ

k.khodaveisi@hamadanpl.ir
ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺧﺪاوﯾﺴﯽ

k.zamanifard@hamadanpl.ir
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮد

kh.khodaveisi@hamadanpl.ir
ﮐﺒﺮی ﺧﺪاوﯾﺴﯽ

l.irani@hamadanpl.ir
ﻟﯿﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ

l.saleh@hamadanpl.ir
ﻟﯿﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ

m.ahmadi@hamadanpl.ir
ﻣﺮﯾﻢ اﺣﻤﺪی ﻧﺴﺐ

m.akbari@hamadanpl.ir
ﻣﺮﯾﻢ اﮐﺒﺮی

m.akhshik@hamadanpl.ir آﺧﺸﯿﮏ ﻣﻬﺪی ﺳﯿﺪ

m.azimian@hamadanpl.ir
ﻣﺮﯾﻢ ﻋﻈﯿﻤﯿﺎن

m.barmak@hamadanpl.ir ﺑﺮﻣﮏ ﻣﺠﺘﺒﯽ

m.bayat@hamadanpl.ir
ﻣﺮﯾﻢ ﺑﯿﺎت

m.biglari@hamadanpl.ir
ﻣﺠﯿﺪ ﺑﯿﮕﻠﺮی

m.fozuni@hamadanpl.ir
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻓﺰوﻧﯽ

١۵m.ghanbari@hamadanpl.ir
ﻣﺮﯾﻢ ﻗﻨﺒﺮی ﺧﺸﻨﻮ

m.honarju@hamadanpl.ir
ﻣﺮﯾﻢ ﻫﻨﺮﺟﻮ

m.hoseini@hamadanpl.ir
ﻣﻨﺼﻮره ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﻌﺎر

m.khoshkhan@hamadanpl.ir
ﻣﻬﺪی ﺧﻮش ﺧﺎن

m.mohammadi@hamadanpl.ir
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﺤﻤﻤﺪی ﻫﮋﯾﺮ

m.moradian@hamadanpl.ir
ﻣﻬﺪی ﻣﺮادﯾﺎن ﺗﻤﺠﯿﺪ

m.ranjbaran@hamadanpl.ir
ﻣﻨﯿﺮه رﻧﺠﺒﺮان

m.salimpur@hamadanpl.ir
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺳﻠﯿﻢ ﭘﻮر

mo.bayat@hamadanpl.ir
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﺎت

n.fallahi@hamadanpl.ir
ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻓﻼﺣﯽ

n.sagharchi@hamadanpl.ir
ﻧﯿﺮه ﺳﺎﻏﺮ ﭼﯽ

n.siasi@hamadanpl.ir
ﻧﺪا ﺳﯿﺎﺳﯽ

o.navaabi@hamadanpl.ir
اﻣﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻧﻮاﺑﯽ

p.azarm@hamadanpl.ir
ﭘﺮﻧﺪ آزرم

p.karimi@hamadanpl.ir
ﭘﺮوﯾﺰ ﮐﺮﯾﻤﯽ

p.mansuri@hamadanpl.ir
ﭘﺮوﯾﻦ ﻣﻨﺼﻮری

r.farrokhi@hamadanpl.ir
رﺿﺎ ﻓﺮﺧﯽ

r.ghorbani@hamadanpl.ir
رﻗﯿﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ

r.hasheminader@hamadanpl.ir
رﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﺎدر
٧٠
r.heidari@hamadanpl.ir
رﺳﻮل ﺣﯿﺪری ﺛﺎﺑﺖ
٧١
r.maarefvand@hamadanpl.ir
راﺿﯿﻪ ﻣﻌﺎرف وﻧﺪ

r.rahmani@hamadanpl.ir
رﺿﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ ﺻﺎدق

s.akbari@hamadanpl.ir
ﺳﻤﯿﺮا اﮐﺒﺮی

s.bahrami@hamadanpl.ir
ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﺑﻬﺮاﻣﯽ

s.ebrahimi@hamadanpl.ir
ﺳﻤﯿﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ

s.esmaeli@hamadanpl.ir
ﺳﻮﺳﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ
٧٧
s.ghorbani@hamadanpl.ir
ﺳﻤﯿﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
٧٨
s.hekmati@hamadanpl.ir
ﺳﺮور اﻟﺴﺎدات ﺣﮑﻤﺘﯽ اﻃﻬﺮ

s.hoseini@hamadanpl.ir
ﺳﯿﺪ اﺳﺪ ا... ﺣﺴﯿﻨﯽ

s.latifi@hamadanpl.ir
ﺳﻌﯿﺪ ﻟﻄﯿﻔﯽ

s.majidi@hamadanpl.ir
ﺳﻤﯿﻪ ﻣﺠﯿﺪی

s.mehrabani@hamadanpl.ir
ﺷﻬﻨﺎز ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ

s.mohebbian@hamadanpl.ir
ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﺒﯿﺎن

s.musazadeh@hamadanpl.ir
ﺳﻌﯿﺪه ﻣﻮﺳﯽ زاده

s.valadi@hamadanpl.ir
ﺳﺎراوﻟﺪی ﺧﺮم

t.gomar@hamadanpl.ir
ﻃﺎﻫﺮه ﮔﻤﺎر

t.reihani@hamadanpl.ir
ﻃﯿﺒﻪ رﯾﺤﺎﻧﯽ

t.samadiazad@hamadanpl.ir
ﻃﺎﻫﺮه ﺻﻤﺪی آزاد

y.naderi@hamadanpl.ir
ﯾﺤﯿﯽ ﻧﺎدری

z.bayat@hamadanpl.ir
زری ﺑﯿﺎت

z.gharagozlu@hamadanpl.ir
زﻫﺮا ﻗﺮاﮔﺰﻟﻮ

z.gherkhghezi@hamadanpl.ir
زﻫﺮا ﻗﺮخ ﻗﺰی

z.ghorbani@hamadanpl.ir
زﻫﺮا ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ

z.moazami@hamadanpl.ir
زﻫﺮا ﻣﻌﻈﻤﯽ

z.rahbaradab@hamadanpl.ir
زﯾﻨﺐ رﻫﺒﺮادب

z.samiei@hamadanpl.ir
زﻫﺮا ﺳﻤﯿﻌﯽ

z.seif@hamadanpl.ir ﺳﯿﻒ زﯾﻨﺐ

[ ۱۳٩۱/٤/٢۱ ] [ ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ ] [ جمشید چایانی - کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علوم تحقیقات تهران ]

[ نظرات () ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه