علم اطلاعات و دانش شناسی

کتابداری - انجمن کتابداران - آموزش کتابداری - اخبار فرهنگی و کتابداری

 

آیین نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

فصل اول : تعاریف و مفاهیم

ماده 1- اصطلاحات به کار رفته در این آیین­نامه مفاهیم ذیل را دارا میباشد :

1-1- نهاد: کتابخانه‌های عمومی کشور که به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به تصویب رسیده است، در این آیین­نامه "نهاد" نامیده می­شود ؛

1-2- انجمن : منظور از انجمن استان، شهرستان و شهر، انجمن کتابخانه‌های عمومی مربوطه است ؛

1-3- استخدام : پذیرفتن شخص برای خدمت در نهاد و اشتغال به کار با حکم رسمی ؛

1-4- انتصاب : عبارت است از تخصیص پست­های سازمانی به کارکنان نهاد با در نظر گرفتن شرایط احراز پست مورد نظر ؛

1-5- شغل : مجموع وظایف و مسؤولیت­های مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف نهاد به عنوان کار واحد شناخته شده اسـت ؛

1-6- رسته : عبارت است از مجموع رشتههای مشاغلی که از لحاظ نوع کار و حرفه، رشته تحصیلی و تجربی وابستـگی نزدیک داشتـه باشند ؛

1-7- پست سازمانی : عبارت از محلی است که در نهاد به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم رسمی یا پیمانی در نظر گرفته شده، اعم از اینکه دارای متصدی یا بدون متصدی باشد ؛

1-8- ارتقا : عبارت است از تغییر گروه شغلی با داشتن شرایط احراز گروه بالاتر .

ماده 2- مستخدمین نهاد (مشمول این آیین­نامه) از سه نوع خارج نخواهند بود : رسمی ، پیمانی و قراردادی . 

تبصره 1- کارمند پیمانی و قراردادی کسی است که به موجب قرارداد، به­طور موقت برای مدت معین و کار مشخص به صورت پیمانی یا خرید خدمت به کار گرفته می­شود .

تبصره 2- درخصوص مستخدمین رسمی و­پیمانی مأمور به خدمت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مفاد تصویب­نامه 62294/ت 32174 هـ مورخ 4/12/83 اجرا خواهد شد .

ماده 3- مأموریت عبارت است از :

الف- محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که در پست سازمانی خود دارد ؛

ب- اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانهها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی، سازمانها و­شرکت های دولتی­و­بالعکس براساس بند­یک تصویب نامه شماره 62294/ت 32174 ﻫ مورخ 4/12/83 هیأت وزیران به شرط رعایت ضوابط و مـقررات بلامانع است ؛

پ- اعزام مستخدم برای طی دورههای آموزشی یا کارآموزی در داخل یا خارج کشور .

تبصره- حقوق و مزایای مستخدمین در مدت مأموریت منحصراً توسط دستگاه محل مأموریت پرداخت میشود .

 

فصل دوم : شرایط لازم برای ورود به خدمت رسمی و پیمانی و انتصابات

ماده 4- داوطلبان خدمت­در­نهاد در صورت داشتن شرایط ذیل به صورت پیمانی یا قراردادی استخدام میشوند. مگر در خصوص نیروهای متخصص که با تشخیص شورای موضوع ماده 13 عمل میشود .

4-1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران ؛

4-2- متدین به دین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ؛

4-3- داشتن حداقل 18 سال تمام و نداشتن بیش از 40 سال تمام ؛

4ـ4- داشتن برگ خاتمه خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم قانونی برای آقایان ؛

4ـ5- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر (ارائه برگ عدم سوء پیشینه ) ؛

4-6- برخورداری از توانایی جسمی و فکری لازم و داشتن گواهی سلامت بهداشت جهت انجام کاری که برای آن استخدام میشوند ؛

4-7- گواهی نداشتن اعتیاد به مواد مخدر.

ماده 5- هرگونه استخدام رسمی و پیمانی پس از اخذ مجوز کلی از هیأت امنا و با حکم دبیرکل طبق ضوابط این آیین نامه و سایر مقررات نهاد از طریق آزمون ورودی و در صورت لزوم مصاحبه تخصصی پس از انجام مراحل گزینش و دستورالعمل اجرایی صورت میپذیرد .

تبصره1- به­کارگیری نیروی­انسانی به صورت قراردادی با پیشنهاد واحد مربوطه و با تصویب شورای ماده 13، و تمدید قرارداد نیروهای قراردادی که پس از تصویب آیین­نامه بکار اشتغال دارند با درخواست مدیر واحد مربوطه و تأیید شورای حقوق و دستمزد ماده 13 بلامانع است اینگونه نیروها موظف به شرکت در آزمون ورودی و مصاحبه تخصصی که بعداً برگزار می­شود، می­باشند.

تبصره 2- انعقاد قرارداد نیروی انسانی صرفاً برای مشاغلی که مدت انجام آن حداکثر یک سال می­باشد بدون محدودیت شرط حداکثر سن ورود به خدمت با پیشنهاد مدیر واحد مربوطه و تأیید دبیرکل بلامانع است.

تبصره 3- در خاتمه قرارداد معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر به ازای کارکرد تمام وقت بابت هرسال خدمت، به طرف قرارداد پرداخت خواهد شد .

ماده 6- به­کارگیری اتباع بیگانه در داخل کشور، بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر اشتغال اتباع بیگانه و ضوابط حقوق و دستمزد این آییننامه مجاز خواهد بود و در خارج از کشور در صورت ضرورت با تصویب هیأت امنا و رعایت قوانین و مقررات عمومی مجاز است .

ماده 7- پذیرفته شدگان نهایی برای استخدام رسمی حداقل مدت 6 ماه و­حداکثر 2 سال با تشخیص دبیرکل یا مقام مجاز از سوی وی به صورت آزمایشی خدمت نموده و­در صورت داشتن شرایط لازم و­رضایت از عملکرد آنان و تأیید صلاحیت عمومی به رسمی قطعی­تبدیل وضع مییابند .

7-1- تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی با داشتن شرایط احراز شغل و نیز شرایط ذیل امکان­پذیر خواهد بود :

7-1-1- نهاد میتواند­کارکنان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر­را با داشتن پنج سال سابقه خدمت پیمانی در شغل مرتبط با مدرک تحصیلی و تأیید­گزینش به مستخدم رسمی­آزمایشی تبدیل وضع نماید. مگر­آنکه به تشخیص شواری موضوع ماده 13، مازاد بر نیاز شناخته شوند و به جای آنان (با همان شرایط تحصیلی و تجربی) به نیروی جدید نیاز نباشد .

7-1-2- وضعیت استخدامی­کارکنانی­که تا تاریخ تصویب این آیین­نامه در کتابخانههای عمومی مشغول خدمت بوده و با مدرک­تحصیلی دیپلم 10 سال و کاردانی 8 سال سابقه خدمت پیمانی داشته باشند و­صلاحیت عمومی آنان نیز به تأیید برسد، با رعایت مفاد بند فوق­الذکر به رسمی آزمایشی تبدیل میشوند .

7-2- وضعیت استخدامی­کارکنان قراردادی(به استثنای نیروهای خدماتی) شاغل­در نهاد (در تاریخ تصویب این آیین­نامه) با شرایط ذیل براساس دستورالعمل اجرایی شورای ماده 13 قابل تبدیل به استخدام پیمانی خواهد بود :

7-2-1- کارکنان دارای مدرک لیسانس و بالاتر در رشته تحصیلی کتابداری و یا رشتههای مرتبط، با داشتن 2 سال سابقه خدمت تمام وقت در نهاد کتابخانه‌های عمومی ؛

7-2-2- کارکنان دارای مدرک فوق­دیپلم در رشته­های تحصیلی­کتابداری و­یا رشته­های مرتبط، با داشتن 4 سال سابقه تمام­وقت در نهاد کتابخانه‌های عمومی ؛

7-2-3- کارکنان دارای­مدرک دیپلم و­با سابقه اشتغال قبل از سال 1382 در نهاد کتابخانه‌های عمومی، در صورت اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی­در رشته کتابداری یا موفقیت در­دورههای آموزشی مورد تأیید شورای موضوع ماده 13.

تبصره 1- 3/1 سوابق مرتبط کارکنان قراردادی در صورت تأیید کمیته اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل (موضوع ماده 21 آیین­نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ ) صرفاً از جهت احراز شرط سابقه فوق الذکر جزو سوابق خدمت پیمانی منظور خواهد شد.

تبصره 2- سوابق خدمت کارکنان با مدرک تحصیلی غیرمرتبط و سوابق قبلی آنان با مدرک دیپلم و بالاتر در نهاد و یا سایر مؤسسات در رشته تحصیلی مربوط برای تبدیل وضع به صورت 3/1 با مدرک دیپلم و 2/1 با مدرک فوق­دیپلم و لیسانس و بالاتر غیرمرتبط محاسبه خواهد شد.

ماده 8- افرادی­که در طی یا در پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقاء در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند، یا تبدیل­وضع آنان به رسمی قطعی­مورد تأیید گزینش قرارنگیرد، به تشخیص دبیرکل یا مقامات مجاز­از سوی وی، بدون هیچ­گونه تعهدی حکم برکناری آنان از خدمت صادرمیشود .

تبصره- به افرادی که طبق این ماده از خدمت برکنار میشوند، حقوق مرخصی استحقاقی و­سنوات خدمت در نهاد (به ازای هر سال یکماه پرداخت) خواهد شد .

ماده 9- انتصاب مستخدمین رسمی و پیمانی باید براساس لیاقت، شایستگی، کارآیی، استعداد، رشد فکری و تجارب در مشاغل قبلی آنان صورت پذیرد.

ماده 10- انتصاب مستخدمین­رسمی به پستهایی که مشاغل مربوط به آنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع است، مگر با داشتن شرایط لازم احراز آن پست و رضایت مستخدم .

ماده 11- استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام کار معین از طریق انعقاد قرارداد کار با قید زمان در سقف مصوب هیأت امنا با تأیید دبیرکل امکان­پذیر خواهد بود .

 

فصل سوم : حقوق و مزایا

ماده 12ـ حقوق و مزایا، اضافه کاری و­تسهیلات رفاهی­کارکنان نهاد مطابق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و­اصلاحات بعدی آن خواهد بود .

12-1- در اجرای مواد 4 و 6 قانون مذکور و­ضوابط و­مقررات خاص این نهاد، فوق­العادههای ذیل به کارکنان قابل پرداخت خواهد بود ؛

12-2- فوق­العاده مشاغل­تخصصی نهاد(فوق­العاده خاص) که برابر با(حقوق + فوق­العاده شغل + فوق­العاده جذب) ضربدر درصد جدول ذیل؛

شاغلین پست‎های کتابداری

کارشناسان و مشاغل همطراز کارشناسی

معاونین ، مدیران و رؤسای کتابخانه­ها

مدیران

معاونین دبیرکل

دبیرکل

مدرک دیپلم

مدرک کاردانی

مدرک کارشناسی

مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر

10%

15%

25%

30%

20%

30%

40%

45%

50%

 

12-3- فوق­العاده دبیرکل و پنجاه درصد فوق­العاده موضوع جدول مزبور برای سایر­مشمولین­همزمان با صدور حکم اجرایی تخصیص مییابد و پنجاه­درصد باقیمانده براساس کارایی و خدمات برتر افراد، بنا بر پیشنهاد مسؤول مستقیم مستخدم و تأیید دبیرکل قابل پرداخت میباشد ؛

12-4- سایر مشاغل تخصصی نهاد که در جدول فوق، ذکر نشده است با تصویب شورای موضوع ماده 13 با مشاغل مذکور همطراز خواهند شد ؛

12-5- حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی شاغل یا مأمور به خدمت در نهاد، برابر قوانین و مقررات حاکم بر وضعیت آنان قابل پرداخت خواهد بود .

12-6- فوق­العاده مأموریت روزانه کارکنان معادل 20/1 حقوق و فوق­العاده شغل و جذب (مبنای محاسبه اضافه کاری) قابل پرداخت خواهد بود .

تبصره 1- حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی در مواردی که پست و وظایف آموزشی آنان در مؤسسه آموزشی مربوط حفظ نمیشود، برابر حقوق و مزایای کارکنان نهاد و متناسب با سمت سازمانی، تحصیلات و تجربیات آنان قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 2- پرداخت فوق­العاده خاص هیأت امنا برای کارکنان رسمی و پیمانی مأمور با پست با نام از تاریخ 1/1/85 بلامانع است این فوق­العاده خاص در حدود مقررات مشمول کسورات بازنشستگی نمی­شود.

تبصره 3- حق­حضور شرکت در جلسات با تصویب شورای حقوق و دستمزد قابل پرداخت خواهد بود.

 

فصل چهارم : شورای امور اداری، استخدامی و حقوق و دستمزد نهاد

ماده 13- به منظور اعمال مقررات این آییننامه، دستورالعمل­های اجرایی و ضوابط و مقررات عمومی حاکم، انجام وظایف محوله و نیز بررسی شکایات مربوط به امور استخدامی کارکنان و حقوق و مزایای آنان شورایی به نام «شورای امور اداری، استخدامی و حقوق و دستمزد نهاد» تشکیل میشود.

ترکیب این شورا عبارت است از:

1.      دبیرکل هیأت امنا (رئیس­شورا)؛

2.      معاونین دبیرکل (معاون اداری، مالی، به عنوان نایب رییس شورا)؛

3.      مدیرکل امور اداری و منابع انسانی (دبیر شورا)؛

4.      یک نفر از مدیران به انتخاب مدیران استان؛

5.      یک نفر از کتابداران از بین نمایندگان منتخب استانی؛

6.      دو نفر از کارشناسان خبره و متعهد به انتخاب دبیرکل .

تبصره 1- مدت عضویت اعضای انتخابی شورا حداکثر 2 سال خواهد بود که با حکم دبیرکل منصوب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

تبصره 2- جلسات شورا با حضور 6 نفر از اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات با پنج رأی پس از تأیید دبیرکل معتبر و لازم الاجراست .

تبصره 3- ضوابط و شیوهنامههای مورد نیاز شورا جهت تحقق اهداف و انجام وظایف محوله، توسط دبیر­شورا تهیه و به تصویب آن شورا خواهد رسید .

ماده 14- وظایف و اختیارات شورای امور اداری، استخدامی و حقوق و دستمزد نهاد :

14-1- بررسی پیشنهادات و اظهارنظر در مورد نمودار تشکیلاتی، شرح­وظایف، پستها و واحدهای مندرج در آن و سقف پستهای سازمانی سالانه و نیز سیاستهای تشکیلاتی نهاد ؛

14-2- تفکیک وظایف اجرایی از حوزه ستادی و محدود نمودن فعالیت حوزه ستادی به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی، برنامه­ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی و شهرستانی و اصلاح ساختار تشکیلاتی متناسب با تغییرات به عمل آمده ؛

14-3- اصلاح رویهها و استقرار سیستمها با روش­های مناسب و مطلوب برای انجام وظایف و ارتقا بهرهوری واحدهای مختلف نهاد با گرایش ساده­سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی عملیات و افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینههای اداری و اقتصادی نمودن فعالیت­ها ؛

14-4- تصویب ضوابط و معیارهای لازم در جهت بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع منابع انسانی ؛

14-5- بررسی و تصویب دستورالعمل­های اجرایی این آیین­نامه و رسیدگی به شکایات کارکنان مربوط به امور استخدامی؛

تبصره- تصمیمات این شورا در چارچوب اختیارات تعیین شده برای کلیه واحدهای نهاد لازم­الاجرا میباشد. همچنین است در موارد ابهام در اجرای مقررات یا نقص و کمبود آن و یا در­اموری که برای جذب نیروهای تخصصی ویژه و پرداخت حقوق و مزایای آنان ضوابط و مقررات موجود کفایت نمینماید ؛

 فصل پنجم : بازنشستگی و وظیفه و سایر موارد

ماده 15- کارکنان نهاد حسب مورد مشمول مقررات بازنشستگی کشوری و مقررات سازمان تأمین اجتماعی خواهند بود و کلیه مقررات بازنشستگی فوق­الاشاره بر آنان حاکم و قابلیت اجرایی خواهد داشت .

ماده 16- در خصوص طرح طبقه­بندی مشاغل، مأموریت­ها، مرخصی­ها، حضور و غیاب، اعاده به خدمت، ارزشیابی و نظایر آنها و نیز در هر مورد که در این آیین­نامه تعیین تکلیف نشده است، قوانین و مقررات استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آنها ملاک عمل خواهد بود .

ماده 17- استفاده از اصطلاحات یا ضوابط موضوع سایر مقررات از جمله قوانین اداری و استخدامی کشوری یا قانون کار بدان معنی نیست که کارکنان و مستخدمین نهاد اعم از دبیرخانه هیأت امنا، دبیرخانه­ها و انجمن­ها در سراسر کشور تابع قانون­کار یا قانون استخدام کشوری هستند. بلکه به عنوان مقررات خاص منحصراً تابع این آیین­نامه و ضوابط و مقررات مصوب هیأت امنا خواهند بود و مرجع رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نیز هیأت رسیدگی به تخلفات اداری این نهاد است

ماده 18- این آیین­نامه از تاریخ 1/1/85 لازم­الاجرا و جایگزین آیین­نامه مصوب مورخ 14/4/84 هیأت امنا می­گردد.

 مطابقت متن با مصوبه جلسه مورد تأیید است .

                      محمدحسین صفارهرندی

        رئیس جلسه

[ ۱۳٩٠/٥/٢٧ ] [ ٤:۱٧ ‎ب.ظ ] [ جمشید چایانی - کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علوم تحقیقات تهران ]

[ نظرات () ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه